Ongeveer 5 keer per jaar worden het programmabeleid en de programma's besproken en vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Zij vertegenwoordigt de lokale gemeenschap en de gemeenteraad van Maastricht adviseert het Commissariaat voor de Media elke 5 jaar over de representativiteit van deze vertegenwoordiging. Diverse maatschappelijke stromingen uit de Maastrichtse gemeenschap zijn hierin vertegenwoordigd. Voorzitter: Walter van Haaren.
Contact met het PBO.

De leden:

Wilma de Kluizenaar - voorzitter

Foto van PBO-lid Wilma de KluizenaarRTV Maastricht omdat …

…het van belang is dat er een onafhankelijk en toegankelijk journalistiek medium is waar de inwoners van Maastricht hun lokale, regionale en landelijke informatie via verschillende media kanalen binnen kunnen halen.

De leden van Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) vormen een adviesorgaan dat een goede afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van Maastricht. Mede hierdoor zijn we als individuele leden en als collectief nauw verbonden met het reilen en zeilen van RTV Maastricht. Dit kan zijn door het als vrijwilliger meewerken aan het maken van programma’s, het infomeren van de redactie over actualiteiten in de achterban die het PBO lid vertegenwoordigt (welzijn en zorg, ouderen, jongeren, studenten, cultuur, minderheden, onderwijs, religie) als het opperen van ideeën. RTV Maastricht is een lokaal nieuwskanaal dat niet alleen veel bekeken en beluisterde programma’s maakt, maar waar het ook prettig mee samenwerken is. Met mijn achtergrond als cultuurmakelaar Maastricht (2016 tot 2019) en cultuurwetenschapper zet ik mijn kennis met name op het gebied van kunst en cultuur voor RTV Maastricht in.

 

Frans Smeets - vice-voorzitter

Foto van PBO-lid Frans SmeetsRTV Maastricht omdat...

… een sterke stad een sterke omroep verdient. 

RTV Maastricht functioneert feitelijk als de stadsomroep, die alle inwoners wil betrekken bij het wel en wee van de stad. Bovendien draagt een stadsomroep bij aan het levend houden en vitaliseren van de lokale democratie. RTV Maastricht doet dit door middel van actuele nieuwsgaring en met het presenteren van culturele en educatieve programma’s met een grote diversiteit aan onderwerpen. Daarmee verbindt RTV Maastricht de inwoners met elkaar, rekening houdend met een grote variëteit aan wijken, instanties, overheden, verenigingen, kennisinstellingen, bedrijven, belangengroepen, religies, etc. etc. Een stad moet zich immers blijvend ontwikkelen vanwege voortdurende veranderingen in de samenleving, de omgeving, het klimaat, de verdienmodellen, de technologie, etc. Maastricht heeft in het verleden laten zien dit te kunnen en heeft zich ontwikkeld van een belangrijke vestingstad, naar de eerste industriestad van Nederland en vervolgens naar de bezoekstad & kennisstad nu. Dit toont de vitaliteit en veerkracht van de stad, die zich steeds weer opnieuw moet uitvinden om zich aan te passen aan de veranderende wereld. Dit zal nooit ophouden. Wat volgt: een ontwikkeling naar een ‘smart city 2040” ?? Hoe dan ook creativiteit, innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciale factoren. Als lid van het PBO ligt daar ook mijn interessegebied en vind ik het belangrijk dat RTV Maastricht de inwoners van de stad nog meer en nog beter betrekt bij deze ontwikkeling. Dat gebeurt nu o.a. bij de UM, Zuyd Hogeschool, het Maastricht UMC+, de start-ups en scale-ups van de Brigthlands Maastricht Health campus, innovatieve bedrijven en de nieuwe maak & creatieve industrie.

Jo Maes - Sector: senioren

Foto van PBO-lid Jo MaesRTV Maastricht omdat...

... wij mensen unieke sociale wezens zijn.

Eerst en vooral zijn we een subject, een persoon en we veranderen niet op commando! Als mensen leven we van interactie en het uitwisselen van aandacht. En we kijken graag in de spiegel, spiegelen ons graag aan anderen. Radio en TV spelen daarin een cruciale rol. In mijn ogen vervullen we als mens verschillende rollen. Zelf ben ik onder andere opa, gepensioneerd, vrijwilliger, mantelzorger, partner, familielid en lid van verschillende besturen, adviescommissies en andere organen. Communicatie helpt ons lokaal en globaal. RTV Maastricht is essentieel in Maastricht. Een toegewijde organisatie zonder winstoogmerk die dynamisch deel uit maakt van de lokale samenleving en ons informeert, amuseert en inspireert. Daarom vind ik het leuk deel uit te maken van het PBO van RTV Maastricht.

Tamara van Bogaert - Sector: COCFoto van PBO-lid Tamara van Bogaert

 

 

 

 

 

Pep Peperkamp - Sector: Welzijn en Zorg

Foto van PBO-lid Pep Peperkamp

RTV Maastricht omdat...

... de leefbaarheid van mensen versterkt wordt als ze met elkaar verbonden zijn. 

Ik ben al jaren werkzaam bij welzijnsinstelling Trajekt. In mijn werk zijn het leggen van verbindingen, delen van info en kennis, vergroten van netwerken en het ontdekken van mogelijkheden belangrijk om de leefbaarheid en het welzijn in onze stad te vergroten. Ook RTV Maastricht zorgt ervoor via TV, radio en sociale media, dat bewoners verbonden worden met elkaar en onze stad.

De dagdagelijkse zaken die spelen in Maastricht, de informatie die nodig is om samen fijn samen te kunnen leven, maar ook onze cultuur en de historie is van belang voor de saamhorigheid en leefbaarheid onder onze bewoners. De diversiteit van bewoners en hoe mensen op verschillende manieren voor elkaar zorgen en hun passie inzetten met en voor elkaar, wordt door het delen hiervan op TV, radio en sociale media, voor iedereen zichtbaar. Bewoners zien dat er meer is dan hun eigen denk- en leefwereld en omarmen sneller dingen die bekend zijn. Bewoners worden geinformeerd over zaken die van belang zijn voor hun veiligheid of gezondheid bijvoorbeeld, maar ook hun nieuwsgierigheid wordt getriggerd, bij het zien van activiteiten van een vrijwilligersinitiatief of sportactiviteit, om zelf ook meer deel te nemen aan het leven in hun wijk en stad. Maastricht kan niet zonder RTV Maastricht en het welzijn en leefbaarheid is daarin heel erg van belang.

 

Lou Claessens - Sector: religie

Foto van PBO-lid Lou Claessens

RTV Maastricht omdat...

... religie betrekking heeft op de zin van het leven in relatie tot:

- kerk
- geloof
- samenleving 

We leven in een veranderende samenleveing en elke geloofsovertuiging dient op eigen verantwoorde wijze kennis te nemen van de nieuwe levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen geloofsgemeenschappen, RTV Maastricht draagt ierin bij tot het uitdragen en kennis nemen van de veranderingen binnen de levensbeschouwelijke ontwikkelingen.

 

Domenique Wissink - Sector: jongeren

Foto van PBO-lid Domenique Wissink

RTV Maastricht omdat...

... mijn naam is Domenique, op dit moment vertegenwoordig ik de jongeren gemeenschap bij RTV Maastricht. Al jaren ben ik actief bij verschillende jongeren organisaties en sta ik dicht bij deze groep. Vanuit passie organiseer ik faciliteiten voor jongeren om zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Vanuit deze ervaringen beschik ik over de juiste kennis om inzicht te bieden binnen de wensen en behoefte van de jongeren in Maastricht!


Kim Adriaens - Sector: sport

Foto van PBO-lid Kim Adriaens... ‘Bouwen aan de toekomst!’ Dé rode draad als mijn werk als projectleider van Playing for Success en  de Wiekentschool: ik zet me in voor de kinderen van de toekomst! Met leerlingen van groep 6, 7 en 8 én de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs ga ik aan de slag met hun soft-skills, sociaal emotionele ontwikkeling, talent ontwikkeling, beroepsoriëntatie en het zelfvertrouwen. Mijn kracht hierin is om van boven af te kijken waar de connecties gelegd kunnen worden en waar we elkaar in kunnen ondersteunen. Met als uitgangspunt een gezonde samenleving waarin alle kinderen met een positief zelfbeeld naar de toekomst kunnen kijken.


Lodewijk Landsted - Sector: studenten

Foto van PBO-lid Lodewijk Landsted

RTV Maastricht omdat…

… de lokale omroep nieuwe burgers in de Maastrichtse samenleving onthaalt.

Maastricht is een kleurrijke stad en bruist met leven. Zij hoort aan de Maastrichtenaren—zij, die hier geboren zijn, die hier werken, die hier wonen, én die hier studeren. Van oudsher tot vandaag heeft de stad aan de Maas bonte burgers van alle vier hoeken van de wereld kunnen verwelkomen. Ik zie het doel van RTV Maastricht iedere burger een steentje te geven om een kleurrijk mozaïek te beelden—een mozaïek dat heet Maastricht. En om trots dat mozaïek aan iedereen te laten zien. Ik ben maar een steentje in het PBO. Bij het maken van een programmabeleid waarin iedereen wordt weerspiegeld, is mijn bijdrage het vertegenwoordigen van studenten.

Maastricht is a colourful city, bustling with life. It belongs to the Maastricht people—those who were born here, those who work here, those who live here and those who study here. From time immemorial until today, the city on the Meuse has welcomed colourful citizens from all four corners of the world. I see it as RTV Maastricht's goal to give every citizen a little stone to create a colourful mosaic—a mosaic called Maastricht. And to proudly show that mosaic to everyone. I am just a stone in the PBO. In the making of a programme policy in which everyone is reflected, my contribution is to represent students.