Door de website van RTV MAASTRICHT te gebruiken, stem je in met de hierna genoemde voorwaarden. De aanvaarding hiervan gaat in op het moment dat je deze site voor het eerst gebruikt. Deze voorwaarden gelden ook eventueel voor informatiediensten die afgeleid zijn van deze website, de app van RTV MAASTRICHT voor smartphones en tablets, en de verschillende social media-kanalen die RTV MAASTRICHT gebruikt, zoals Facebook en Twitter.

Schade

In geen geval kan RTV MAASTRICHT aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website.

Garanties

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op RTV MAASTRICHT en de programma's, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

Wettelijke doeleinden

Je verklaart deze site uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Jouw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. Je onthoudt je van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Auteursrecht

Alle informatie op de website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van RTV MAASTRICHT en de informatieverschaffers. Bij RTV MAASTRICHT berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Derden

De informatie waarover je via deze website kunt beschikken, is afkomstig uit allerlei, in principe betrouwbare bronnen, die niet alle onder controle van RTV MAASTRICHT staan. RTV MAASTRICHT is niet aansprakelijk voor de inhoud van website of andere informatie van derden waarover je kunt beschikken via de website van RTV MAASTRICHT.

Op deze site tref je links aan naar andere website. RTV MAASTRICHT is niet aansprakelijk voor de werking of inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw gegevens.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als je beeld- en geluidsmateriaal aan RTV MAASTRICHT doorstuurt, dan geef je RTV MAASTRICHT toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken. Met het inzenden van zulk materiaal doe je afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens RTV MAASTRICHT. RTV MAASTRICHT kan niet garanderen dat jouw foto's, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. RTV MAASTRICHT behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Hergebruik beeld- en geluidsmateriaal van RTV MAASTRICHT.nl

Alle informatie op deze website, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van RTV MAASTRICHT en de informatieverschaffers. Je mag de informatie op deze website vrij hergebruiken via een doorverwijzing naar het betreffende materiaal, louter voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits je doet aan correcte bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met RTV MAASTRICHT. De gebruiker van de website vrijwaart RTV MAASTRICHT tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Klachtenregeling

Meen je dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal op deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd en schriftelijk aan RTV MAASTRICHT laten weten. Bij een gegronde klacht zal RTV MAASTRICHT het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met jou bekijken hoe op een andere manier aan jouw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur jouw klacht naar redactie@RTV MAASTRICHT.nl of naar RTV MAASTRICHT, Postbus 212, 6200 AE Maastricht. RTV MAASTRICHT zal dan op korte termijn contact met je opnemen.