Lokale publieke omroep

De zendgemachtigde voor de publieke stadsomroep is Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg.
Onder de naam RTV Maastricht worden radio- en televisieprogramma's gemaakt. Verder is er Tekst TV.
De zendvergunning betreft doorgifte via de kabel (radio en televisie) voor het zendgebied Maastricht  en voor de radio ook een etherfrequentie (107.5Mhz). RTV Maastricht krijgt voor de reguliere programmering een ondersteunende subsidie van de Gemeente Maastricht. Daarnaast zijn sommige programma's mogelijk gemaakt in het kader van Gemeentevoorlichting.

Stichting Kabelomroep Zuid Limburg

Algemeen

• De Stichting Kabelomroep Zuid Limburg werd opgericht op 23 december 1988, verder te noemen de Stichting.
• De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 41077813, fiscaal nummer 806932065.
• De Belastingdienst heeft de Stichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
• De omroepactiviteiten van de Stichting worden uitgevoerd onder de naam RTV Maastricht.
• Conform artikel 2 van de statuten fungeert de Stichting als een publieke, lokale omroepinstelling ten behoeve van de gemeente Maastricht, waarvoor van het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging is verkregen.

Contactgegevens

Het vestigingsadres van de Stichting is:
    Stichting Kabelomroep Zuid Limburg,
    Peter Gielenstraat 83,
    6217 GK Maastricht.
    0031433253875
    www.rtvmaastricht.nl

Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:
• Dr. J.J. Beckers (Voorzitter);
• Drs. P.W. Feijt (Penningmeester);
• Mr. M.L.J.T. Stijnen (Secretaris en Bestuurslid)
• Drs. A.J. Smeets (Bestuurslid).
De bestuurders ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden die ligt binnen het kader van de door de overheid vrijgestelde vrijwilligers vergoeding. Zij hebben verder recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Directie

• De directie van RTV Maastricht is de heer G.L.J.M. Lamers.

Doel

De Stichting heeft ten doel;
• Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de inwoners van de gemeente Maastricht.
• Programma’s te verzorgen die in zodanige mate zijn gericht op de bevrediging van de in Maastricht levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma’s geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn.

De Stichting tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de Stichting bevorderlijk zijn.
• De Stichting beoogd het algemeen nut.
• De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid

De activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door 12 personen in loondienst, waarvan een aantal op parttime basis plus een wisselende groep van vrijwilligers van ongeveer 80 personen.
RTV Maastricht zendt haar programma’s uit via de radio onder de naam Maastricht FM en op televisie onder de naam TV Maastricht. Daarnaast zijn de programma’s te zien en te horen op de website van RTV Maastricht.
RTV Maastricht functioneert als lokaal cross mediaal platform door zowel op radio als op TV als internet als in de social media zoals Facebook en Twitter haar programma’s aan het publiek aan te bieden.
Een veelheid aan programma’s worden elk jaar 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgezonden in carrousel vorm met als inhoud informatie over het lokale nieuws alsmede de culturele activiteiten in de gemeente Maastricht plus een aantal programma’s met educatieve inhoud.
De ICE norm van het Commissariaat voor de Media wordt daarmee ruimschoots gehaald.

Financiën

Elk jaar wordt de jaarrekening gecontroleerd door de register accountant van de Stichting. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting.
De jaarrekening wordt in het kader van de verstrekte subsidie door de gemeente Maastricht elk jaar voor 1 mei van het betreffende jaar aan de gemeente ter hand gesteld.
Eveneens wordt de jaarrekening elke jaar in het kader van haar controletaak ter verificatie voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media.
De jaarrekening ligt voor eenieder ter inzage in het kantoor van de Stichting.
Ongeveer 5 keer per jaar worden het programmabeleid en de programma's besproken en vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Zij vertegenwoordigt de lokale gemeenschap en wordt door de gemeenteraad van Maastricht elke 5 jaar benoemd in een zogenaamde representatieviteitsverklaring. Diverse sectoren uit de Maastrichtse gemeenschap zijn hierin vertegenwoordigd.
Voorzitter: Walter van Haaren
Secretariaat: Marjo Bronkcers-Soons

Leden: 

Walter van Haaren (voorzitter PBO)
Ger Essers (maatschappelijke zorg en welzijn), 
Wilma de Kluizenaar (kunst en cultuur),
Peter Jongen (religie en levensbeschouwing),
Vacature (etnische minderheden),
Vacature (jongeren/studenten),
Jos van der Pas  (senioren),
Godelieve Visschers (onderwijs en educatie),
Jan Karel Bolleman (COC)
Contact met het PBO.


 

Bestuur

John Beckers (voorzitter)

Peter Feijt (penningmeester)

Miewies Stijnen (secretaris/bestuurslid)

Lex Smeets (bestuurslid)